DASK ZORUNLU DEPREM SİGORTASIZorunlu Deprem Sigortası, meydana gelebilecek bir deprem sonucu bina maliklerinin veya intifa hakkı sahiplerinin binalarının hasarlanması nedeniyle uğrayacakları maddi zararların karşılanması için tesis edilmiştir.

Size Özel Avantajlar

Zorunlu Deprem Sigortası ile;
Depremin
Deprem sonucu yangının
Deprem sonucu infilakın
Deprem sonucu yer kaymasının

sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.

Ürün Detayları

 • Kapsam

  Kapsamdaki Binalar

  Zorunlu Deprem Sigortası, genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir.

  6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu'nun ilgili hükmü gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:

  Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
  634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
  Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
  Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.
  Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.

  Henüz bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.

  Kapsam Dışında Kalan Binalar

  Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan binalar şunlardır:

  Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,
  Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,
  Tamamı ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi binaları vs.),
  İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar,
  27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar,
  Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tabi olmayan arazi ve arsaların -hazine arazileri vb.- üzerine inşa edilmiş binalar.

  Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar için belediye denetiminin olmaması, buralarda yaşayanların genel olarak gelir düzeylerinin düşük olması ve bu aşamada bu alanlarda sigortanın sunumunun zorluğu gibi nedenlerle, sigorta yaptırma zorunluluğu bu yerler için öngörülmemiştir. Ancak, söz konusu yerlerde bulunan yapılar için istendiği takdirde ihtiyari deprem sigortası yaptırılması mümkündür.

  Benzer şekilde, ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar da zorunluluk kapsamı dışında bulunmakla birlikte bunlar için ihtiyari deprem sigortası yaptırılması mümkündür.

 • Teminatlar

  Yangın, yıldırım, infilak
  Fırtına (ek istisnalar - bölüm 1: tenteler, güneşlikler, güneş kollektörleri, radyo ve televizyon antenleri (çanak antenler dahil) ve onların tesisat ve direkleri, klima cihazı dış üniteleri (- bölüm 2: açıktaki eşya)
  Kar ağırlığı (ek istisnalar - bölüm 1: tenteler, güneşlikler, güneş kollektörleri, radyo ve televizyon antenleri (çanak antenler dahil) ve onların tesisat ve direkleri (- bölüm 2: açıktaki eşya)
  Sel ve su baskını
  Dahili su
  Yer kayması (ek istisnalar - bölüm 1: binanın kendisi aynı olaydan dolayı zarar görmedikçe binanın dışındaki eklentiler, bahçe avlu ve çevre duvarları, havuzlar, sarnıçlar)
  Kara taşıtları
  Hava taşıtları
  Duman
  Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör
  Yakıt sızması (sabit ısıtma tesisatında meydana gelen yakıt sızmalarının doğrudan zararları) (ek istisnalar - bölüm 1: yakıtın kendisi ile yakıt tanklarında ve tesisatında meydana gelen zararlar)
  Televizyon, radyo antenlerinin devrilmesi (ek istisnalar - 1: antenlerin, tesisat ve direklerinin kendilerine gelen zararlar)

 • Teminat Dışında Kalan Haller

  Enkaz kaldırma masrafları
  Kar kaybı
  İş durması
  Kira mahrumiyeti
  Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları
  Mali sorumluluklar ve benzeri dolaylı zararlar
  Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
  Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar
  Manevi tazminat talepleri
  Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak ve yer kayması dışında kalan hasarlar

 • Nereden Satın Alınabilir ?

  27 Eylül 2000 tarihinden itibaren geçerli olan Zorunlu Deprem Sigortası hakkında merak ettiğiniz tüm konuları acentelerimiz aracılığıyla öğrenebilir ve sigorta poliçenizi hazırlatabilirsiniz.

 • Merak Ettikleriniz

  Zorunlu Deprem Sigortası hakkında öğrenmek istedikleriniz için tıklayınız.
  Poliçe primini (TL) öğrenmek için tıklayınız.

 • Genel Şartlar

  Genel Şartlar
  Sağlık Sigortaları

  Özel Şartlar
  Özel Şartlar için tıklayınız.

 • Sıkça Sorulan Sorular

  Zorunlu Deprem Sigortası nedir, hangi binaları kapsar?
  587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan, ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler, 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren Zorunlu Deprem Sigortası'na tabi tutulmuştur.

  Sigorta kapsamı dışında kalan binalar hangileri?
  Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar, (fabrika ve işhanları gibi) 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar kapsam dışındadır.

  Sigorta teminatının kapsamı nedir?
  Bu sigorta ile depremin, yangın, infilak ve yer kayması dahil sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat altına alınmıştır.

  Binanın sigorta bedeli nasıl tespit edilecek?
  Hazine Müsteşarlığınca meskenlerin yapı tarzlarına göre belirlenen metrekare bedeli ile sigortalanacak meskenlerin brüt yüzölçümünün çarpılması sonucu bulunacak bedel esas alınacaktır.  Sigorta primi nasıl tespit edilecek?
  Yapı tarzına göre metrekare bedelinin brüt alan ile çarpılması sonucu, sigortalanacak yer için toplam teminat tutarı belirlenir. Bu tutarın Hazine Müsteşarlığınca deprem ve yapı tarzına göre belirlenmiş olan tarife fiyatı ile çarpılması sonucu bulunan fiyata 10 TL ilave edilerek prim hesaplanır. İstanbul içinde bulunan rizikolar için bu tutar 15 TL olarak uygulanır.

  Örnek: İstanbul Üsküdar’da bulunan brüt 80 m² yüzölçüme sahip betonarme, karkas meskenin teminat tutarı:

  80 m² x 800 TL = 64.000 TL olup prim tutarı ise; 140,8 TL + 15 TL = 155,8 TL'dir. Ancak ödenecek primin asgari tutarı, deprem bölgesine ve yapı tarzına göre herhangi bir ayırım yapılmaksızın 25 TL'dir.

  Sigorta bedelinde bir sınırlama var mı?
  Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındaki bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 170.000 TL'dir.

  Örnek : 250 m² brüt yüzölçümü olan betonarme karkas meskenin sigorta bedeli 200.000 TL olup, ancak 170.000 TL üzerinden Zorunlu Deprem Sigortası yapılması mümkündür. Meskenin sahibi ister ise herhangi bir sigorta şirketinden aradaki 30.000 TL fark için İhtiyari Deprem Teminatı alabilir.

  Eşyalar sigorta kapsamında mı?
  Zorunlu Deprem Sigortası sadece binaları kapsamaktadır. Eşyaların sigortalanması için, yine size en yakın Allianz Sigorta acentesini arayabilirsiniz.

© 2012-2018 Tüm Hakları Saklıdır. FTC YAZILIM